Odluka o poništenju postupka javne nabave

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Na temelju članka 69. st. 2. točka (e) i čl. 70. st. 4. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave izvođenja radova na sanaciji podova učionica u objektu Srednje škole Prozor - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 04.07.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-54-3-18/18), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave
 
I
Poništava se postupak javne nabave - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 04.07.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-54-3-18/18) pod nazivom: "Radovi na sanaciji podova učionica u objektu Srednje škole Prozor".
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što je cijena prihvatljive ponude veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude.
            Razlozi za ocjenu ponuda kao neprihvatljivih navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.