Odluka o poništenju postupka javne nabave

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Na temelju članka 69. st. 2. točka (d) i čl. 70. st. 4. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2018. godinu (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 06.02.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-10-3-3/18), a nakon završenog pregleda i ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, u ponovljenom postupku ocjene ponuda postupajući po Rješenju URŽ-a (Podružnica Mostar) broj: JN2-03-07-1-284-9/18 od 29.03.2018. god., općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka nabave
 
I
            Poništava se postupak javne nabave robe (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 06.02.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-10-3-3/18) pod nazivom: "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2018. godinu", nakon što je Rješenjem URŽ-a (Podružnica Mostar) broj: JN2-03-07-1-284-9/18 od 29.03.2018. god., poništena Odluka o izboru ponuditelja br. 01/1-19-307/18-5 od 19.02.2018. god., te predmet vraćen Ugovornom tijelu na ponovno odlučivanje.
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što, od zaprimljene dvije (2) ponude za nabavu naprijed opisane robe, nijedna nije prihvatljiva.
            Razlozi za odbacivanje primljenih ponuda, kao neprihvatljivih, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
           
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                Jozo Ivančević, dr.