Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave

Na temelju članka 69. st. (2) točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini" (ponovljeni postupak za Lotove: 1., 5. i 6. i novi postupak za dodatne relacije - Lotovi: 9., 10. i 11.), koji je objavljen, dana, 04.10.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-85-3-35/22, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 67. od 07.10.2022. god., Ispravka obavijesti o nabavi br. 1025-1-2-85-8-42/22, obj. na Portalu 15.11.2022. god., sažetak obj. u "Službenom glasniku BiH" br. 76. od 18.11.2022. god.), a nakon što je od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave utvrđeno da za Lot 9. (relacija: Papci-Lug-Bavarija-Gračanica-Gračac) nije pristigla nijedna ponuda, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

 
O D L U K U
o poništenju postupka
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 04.10.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-85-3-35/22, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 67. od 07.10.2022. god., Ispravka obavijesti o nabavi br. 1025-1-2-85-8-42/22, obj. na Portalu 15.11.2022. god., sažetak obj. u "Službenom glasniku BiH" br. 76. od 18.11.2022. god.), pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini" (ponovljeni postupak za      Lotove: 1., 5. i 6. i novi postupak za dodatne relacije - Lotovi: 9., 10. i 11.),
za Lot 9. (relacija: Papci-Lug-Bavarija-Gračanica-Gračac).
 
II
            Postupak nabave usluga prijevoza učenika za Lot 9. (relacija: Papci-Lug-Bavarija-Gračanica-Gračac) poništava se jer nije primljena nijedna ponuda.
            Iako je u ovom postupku javne nabave predviđena e-aukcija, istu nije bilo moguće zakazati iz naprijed navedenoga razloga, te se postupak nabave okončava u skladu sa čl. 69. st. (2) točka a) ZJN.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević