Odluka o pokretanju javne nabave

Odluka o pokretanju javne nabave

  1. Odobrava se postupak javne nabave: "Asfaltiranje cesta u selima: Rumboci, Jaklići, Kovačevo Polje, Ljubunci, Brajke, Memići i Blace".
  2. Postupak javne nabave, iz točke 1. ove Odluke, provesti će se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavama BiH. Sredstva za predmetnu nabavu osiguravaju se u Proračunu Općine za 2016. godinu. Predmetna nabava nije predviđena Planom javnih nabava općine Prozor-Rama za 2016. godinu.
  3. Procijenjena vrijednost nabave, iz točke 1. ove Odluke, iznosi 900.000,00 KM /bez PDV-a.
  4. Vrsta postupka javne nabave – otvoreni postupak.
  5. Za realizaciju ove Odluke zadužena je Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor - Rama. Posebnim rješenjem će se formirati povjerenstvo za provedbu postupka predmetne nabave.
  6. Kriterij dodjele ugovora - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
  7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
               
                                                                                                                               NAČELNIK
                                                                                                                           Jozo Ivančević, dr.