Odluka o pokretanju javne nabave

Odluka o pokretanju javne nabave

Na temelju članka 17. i 18. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama donio je
 

O D L U K U
O POKRETANJU JAVNE NABAVE
 
  1. Odobrava se postupak javne nabave: "Dovršetak izgradnje objekta zgrade Općine u Prozoru".
  2. Postupak javne nabave, iz točke 1. ove Odluke, provesti će se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavama BiH. Sredstva za predmetnu nabavu osiguravaju se u Proračunu Općine za 2016. godinu. Predmetna nabava planirana je pod rednim brojem 35. Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2016. godinu.
  3. Procijenjena vrijednost nabave, iz točke 1. ove Odluke, iznosi 1.709.401,70 KM /bez PDV-a.
  4. Vrsta postupka javne nabave – otvoreni postupak.
  5. Za realizaciju ove Odluke zadužena je Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor - Rama. Posebnim rješenjem će se formirati povjerenstvo za provedbu postupka predmetne nabave.
  6. Kriterij dodjele ugovora - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
  7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
NAČELNIK
____________________
Jozo Ivančević, dr.