Odluka o pokretanju javne nabave

Odluka o pokretanju javne nabave

Na temelju članka 17. i 18. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama  donio je
 
 
O D L U K U
O POKRETANJU JAVNE NABAVE  
 
 
1. Odobrava se postupak javne nabave: Nasipanje i sanacija putova u selima; Here, Pajići, Perići-Kolakušići, i Donja Vratna Gora-Barunčići
 
2. Postupak javne nabave, iz točke 1. ove Odluke, provesti će se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavama BiH. Sredstva za predmetnu nabavu osiguravaju se u Proračunu Općine za 2015. godinu na stavci/stavkama: 615220. Predmetna nabava planirana je pod rednim brojem 28 Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu.

3. Procijenjena vrijednost nabave, iz točke 1. ove Odluke, iznosi 60.000,00 KM /bez PDV-a.
 
4. Vrsta postupka javne nabave – Konkurentski zahtjev.
 
5. Za realizaciju ove Odluke zadužena je Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor - Rama.
Posebnim rješenjem će se formirati povjerenstvo za provedbu postupka predmetne nabave.
 
6. Kriterij dodjele ugovora - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
 
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
               
                                                                                                                             NAČELNIK
                                                                                                                          Jozo Ivančević, dr.