Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u postupku javne nabave goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2023. godinu za Lot 2. - Nabava goriva za vozila općinskih službi (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 09.02.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-7-3-7/23), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 09.02.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-7-3-7/23) pod nazivom:
"Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2023. godinu":
za Lot 2. - Nabava goriva za vozila općinskih službi, izabran je sljedeći ponuditelj:
"EURO PETROL" d.o.o. Prozor, Ul. Kralja Tomislava b.b. Prozor.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe za Lot 2.
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od tri (3) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u postupku javne nabave za Lot 2. - Nabava goriva za vozila općinskih službi, dostavio ekonomski prihvatljiviju ponudu s maksimalnim ukupnim brojem bodova u skladu s odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.   
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe za Lot 2. - Nabava goriva za vozila općinskih službi, primljene su dvije (2) ponude, obje prihvatljive.
 
            Nakon ocjene prihvatljivih ponuda, u skladu sa potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena -70% i operativni trošak -30%), utvrđena je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
 
1. "EURO PETROL" d.o.o. Prozor
      Ukupna cijena iznosi: 15.104,00 KM (bez PDV-a), dat popust od 10 % (cijena s popustom, bez PDV-a, iznosi: 13.593,60 KM), cestovna udaljenost jedne najbliže benzinske crpke ponuditelja od sjedišta ugovornog tijela – 12 km; (ukupan broj bodova: 100)
 
2. "HOLDINA" d.o.o. Sarajevo
     Ukupna cijena iznosi: 15.616,00 KM (bez PDV-a), dat popust od 2 %, (cijena s popustom, bez PDV-a, iznosi: 15.303,68 KM), cestovna udaljenost jedne najbliže benzinske crpke ponuditelja od sjedišta ugovornog tijela – 0,80 km; (ukupan broj bodova: 92,17)
           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način  definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.