Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u postupku javne nabave goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2023. godinu za Lot 1. - Nabava goriva za vozilo Ureda načelnika (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 09.02.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-7-3-7/23), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 09.02.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-7-3-7/23) pod nazivom:
"Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2023. godinu":
za Lot 1. - Nabava goriva za vozilo Ureda načelnika, izabran je sljedeći ponuditelj:
"HOLDINA" d.o.o. Sarajevo, Ul. Azize Šaćirbegović Sarajevo.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe za Lot 1.
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od tri (3) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u postupku javne nabave za Lot 1. - Nabava goriva za vozilo Ureda načelnika, dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene u iznosu od 9.760,00 KM (bez PDV-a), s popustom od 2 % (cijena s popustom, bez PDV-a, iznosi: 9.564,80 KM), što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.    
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 1. - Nabava goriva za vozilo Ureda načelnika, primljena je samo jedna (1) ponuda, te stoga ova Odluka ne sadrži rang listu primljenih ponuda.
           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način  definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
dr.Jozo Ivančević