Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-34-62/23-4
Dana, 24.01.2023. god.
 
            Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u postupku javne nabave uredskog materijala i tonera za općinske službe i osnovne škole na području Općine za 2023. godinu, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 12.01.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-5-3-2/23), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 12.01.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-5-3-2/23), pod nazivom: "Nabava uredskog materijala i tonera za općinske službe i osnovne škole na području Općine za 2023. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj:
            "Antonio Commerce" d.o.o. Mostar, Blajburških žrtava b.b. Mostar.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od tri (3) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva, za nabavu naprijed opisane robe. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, u iznosu od 48.870,44 KM (bez PDV-a) i roka isporuke, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.       
  
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević