Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini" (ponovljeni postupak za Lotove: 1., 5. i 6. i novi postupak za dodatne relacije - Lotovi: 9., 10. i 11.), koji je objavljen, dana, 04.10.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-85-3-35/22, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 67. od 07.10.2022. god., Ispravka obavijesti o nabavi br. 1025-1-2-85-8-42/22, obj. na Portalu 15.11.2022. god., sažetak obj. u "Službenom glasniku BiH" br. 76. od 18.11.2022. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 04.10.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-85-3-35/22, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 67. od 07.10.2022. god., Ispravka obavijesti o nabavi br. 1025-1-2-85-8-42/22, obj. na Portalu 15.11.2022. god., sažetak obj. u "Službenom glasniku BiH" br. 76. od 18.11.2022. god.), pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini" (ponovljeni postupak za             Lotove: 1., 5. i 6. i novi postupak za dodatne relacije - Lotovi: 9., 10. i 11.), za
Lot 6. (relacija: Kozo-Proslap-Orašac), izabran je sljedeći ponuditelj: "PDC&CO" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 210,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 6.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 6. (relacija: Kozo-Proslap-Orašac), ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu. Nakon pregleda ponude, utvrđeno je da je ista prihvatljiva.
            Iako je u ovom postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista nije zakazana u skladu sa odredbama čl. 3. st. (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, koje propisuju da se u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa čl. 69. ZJN.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.  Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević