Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave usluga (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda) pod nazivom: "Nabava bankarskih usluga odobravanja dozvoljenog prekoračenja kao oblika kreditnog zaduženja", koji je objavljen, dana, 08.11.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-2-101-3-40/22), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U postupku javne nabave usluga (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 08.11.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-2-101-3-40/22) pod nazivom: "Nabava bankarskih usluga odobravanja dozvoljenog prekoračenja kao oblika kreditnog zaduženja", izabran je sljedeći ponuditelj:
"NLB Banka" d.d. Sarajevo, sa cijenom ponude u iznosu od: 48.489,04 KM (bez PDV-a), kamatnom stopom od 3,49 %, te ponuđenim rokom za raspolaganje kreditnim sredstvima -24 mjeseca. Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju predmetnih usluga.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu traženih usluga.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva.
            Obzirom da je primljena samo jedna (1) ponuda, nije bilo moguće izvršiti poređenje, odnosno bodovanje ponuda u skladu sa potkriterijima u okviru "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena -90% i rok za raspolaganje kreditnim sredstvima -10%), te stoga nema ni rang liste ponuda.
           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.