Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave robe (s međun. objavom) pod nazivom: "Nabava rabljenog vatrogasnog vozila za DVD Prozor-Rama", koji je objavljen, dana, 23.05.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-45-3-21/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 36. od 03.06.2022. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave robe (s međun. objavom), koji je objavljen, dana, 23.05.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-45-3-21/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 36. od 03.06.2022. god., pod nazivom:
"Nabava rabljenog vatrogasnog vozila za DVD Prozor-Rama", izabran je sljedeći ponuditelj:
"Premier Febeco" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude u iznosu od: 350.000,00 KM (bez PDV-a) i rokom isporuke od 20 dana (od dana potpisivanja ugovora o nabavi).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu predmetne robe.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu.
            Nakon izvršenog pregleda primljene ponude, utvrđeno je da je ista prihvatljiva.
 
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.