Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: "Sanacija i asfaltiranje lokalne ceste Izlaz-Orašac", koji je objavljen, dana, 11.03.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-27-3-8/22, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 14. od 18.03.2022. god., Ispravka obavijesti o nabavi broj: 1025-1-3-27-8-18/22, obj., dana, 25.04.2022. god. na Portalu javnih nabava, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" broj: 26. od 29.04.2022. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave ,koji je objavljen, dana, 11.03.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-27-3-8/22, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 14. od 18.03.2022. god., Ispravka obavijesti o nabavi broj: 1025-1-3-27-8-18/22, obj., dana, 25.04.2022. god. na Portalu javnih nabava, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" broj: 26. od 29.04.2022. god.) pod nazivom:
"Sanacija i asfaltiranje lokalne ceste Izlaz-Orašac", izabran je sljedeći ponuditelj: "LIVNOPUTOVI" d.o.o. Livno, Gabrijela Jurkića 16, 80101 Livno.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. ZJN BiH (ukoliko iste nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, s maksimalnim ukupnim brojem bodova, za nabavu odnosno izvođenje naprijed opisanih radova.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.  
 
U naprijed opisanom postupku javne nabave radova ugovorno tijelo je blagovremeno zaprimilo pet (5) ponuda. Sve primljene ponude ispunjavaju formalno-pravne i tehničke uvjete iz tenderske dokumentacije.
 
             Nakon ocjene svih primljenih ponuda, u skladu sa potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena -80%, rok izvođenja radova -10% i rok plaćanja -10%), utvrđena je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
 
 
  1. "LIVNOPUTOVI" d.o.o. Livno
Ukupna cijena iznosi: 2.443.947,00 KM  (bez PDV-a), ponuđeni rok izvođenja radova -120 dana, ponuđeni rok plaćanja - 90 dana (ukupan broj bodova: 100)
  1. "PUTOVI" d.o.o. Grude
Ukupna cijena iznosi: 2.593.016,80 KM  (bez PDV-a), ponuđeni rok izvođenja radova -120 dana, ponuđeni rok plaćanja - 90 dana (ukupan broj bodova: 95,40)
  1. JV: "HERING" d.d. Široki Brijeg - "GRADITELJ SVRATIŠTA" d.o.o. Prozor-Rama
Ukupna cijena iznosi: 2.595.540,20 KM  (bez PDV-a), ponuđeni rok izvođenja radova -120 dana, ponuđeni rok plaćanja - 90 dana (ukupan broj bodova: 95,32)
  1. "KTM-Brina" d.o.o. Posušje
Ukupna cijena iznosi: 2.631.546,72 KM  (bez PDV-a), ponuđeni rok izvođenja radova -120 dana, ponuđeni rok plaćanja - 90 dana (ukupan broj bodova: 94,29)
  1. "HP INVESTING" d.o.o. Mostar
Ukupna cijena iznosi: 3.155.390,70 KM  (bez PDV-a), ponuđeni rok izvođenja radova -120 dana, ponuđeni rok plaćanja - 30 dana (ukupan broj bodova: 75,29)
 
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.