Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave i isporuke drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2022/2023) –konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 22.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-41-3-17/22), a nakon završene evaluacije pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
 
I
Nakon okončanog pregleda i ocjene pristigle ponude u postupku javne nabave - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 22.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-41-3-17/22) pod nazivom: "Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2022/2023)", izabran je sljedeći ponuditelj:
"TTL" d.o.o. Prozor-Rama, Jaklići 37., općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.  
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu - "TTL" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom u iznosu od 49.895,00 KM (bez PDV-a).
           
 
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
                  NAČELNIK
                                                                                                                Jozo Ivančević, dr.