Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju čl. 10. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN BiH (od 01.08.2016. god.), u postupku javne nabave usluga održavanja web stranica Općine Prozor-Rama, a nakon prihvaćene ponude jednog ponuditelja, općinski Načelnik d o n i o  j e

 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U postupku javne nabave usluga, koji je proveden u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN BiH, pod nazivom: "Nabava usluga održavanja web stranica Općine Prozor-Rama", izabran je sljedeći ponuditelj:
SD "KRAFTBIT" Prozor-Rama, Ustirama b.b., općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju predmetnih usluga.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za pružanje naprijed opisanih usluga uzimajući u obzir elemente cijene, opis usluge, te rok izvršenja usluge.
            U predmetnom postupku javne nabave, ugovorno tijelo je na svojoj web stranici: www.prozor-rama.org, dana, 15.03.2022. god., objavilo Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga održavanja web stranica Općine Prozor-Rama.
            Poziv je, u skladu sa čl. 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN BiH, upućen na najmanje tri adrese.
            Rok za podnošenje ponuda bio je do 30.03.2022. god. do 13,00 sati.
            Do navedenoga datuma ugovorno tijelo je blagovremeno zaprimilo samo jednu ponudu, i to ponudu ponuditelja: SD "Kraftbit" iz Prozora, koja je predana na protokol ugovornog tijela, dana, 21.03.2022. god. u 10,00 sati. Ukupna cijena ponude za pružanje predmetnih usluga iznosi: 6.480,00 KM (bez PDV-a), što je u okviru procijenjene vrijednosti predmetne nabave.
            Primljena ponuda je u skladu sa zahtjevima iz Poziva za dostavu ponuda, te je stoga i ocijenjena kao prihvatljiva.
III
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. stavak (4) ZJN u roku od 10 dana od dana objave dobrovoljne ex ante obavijesti o transparentnosti, ako je ista objavljena, odnosno u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o dodjeli ugovora, ako dobrovoljna ex ante obavijest o transparentnosti nije objavljena. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
dr, Jozo Ivančević