Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2022. godinu, koji je objavljen, dana, 11.01.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-5-3-1/22, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 2. od 14.01.2022. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e

 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U otvorenom postupku javne nabave, koji je objavljen, dana, 11.01.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-5-3-1/22, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 2. od 14.01.2022. god.) pod nazivom: "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2022. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj:
"SIČAJA" d.o.o. G. Vakuf-Uskoplje, Pidriš b.b., općina G. Vakuf-Uskoplje.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, s maksimalnim ukupnim brojem bodova, za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.     
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je blagovremeno zaprimilo pet (5) ponuda. Sve primljene ponude ispunjavaju formalno-pravne i tehničke uvjete iz tenderske dokumentacije.
           
            Nakon ocjene svih primljenih ponuda, u skladu sa potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena -80% i rok plaćanja -20%), utvrđena je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
 
1. "SIČAJA" d.o.o. G. Vakuf-Uskoplje
      Ukupna cijena iznosi: 101.001,60 KM (sa uračunatim popustom, bez PDV-a), ponuđeni rok plaćanja nakon isporuke - 90 dana (ukupan broj bodova: 100)
 
2. "ALMY" d.o.o. Zenica
      Ukupna cijena iznosi: 101.155,84 KM (sa uračunatim popustom, bez PDV-a), ponuđeni rok plaćanja nakon isporuke - 90 dana (ukupan broj bodova: 99,87)
3. "PERIĆ" d.o.o. Ljubuški
      Ukupna cijena iznosi: 109.824,00 KM (sa uračunatim popustom, bez PDV-a), ponuđeni rok plaćanja nakon isporuke - 90 dana (ukupan broj bodova: 93,57)
 
4. "HIFA-OIL" d.o.o. Tešanj
      Ukupna cijena iznosi: 109.888,00 KM (bez PDV-a), ponuđeni rok plaćanja nakon isporuke - 90 dana (ukupan broj bodova: 93,53)
 
5. "BTG" d.o.o. Tomislavgrad
      Ukupna cijena iznosi: 110.080,00 KM (bez PDV-a), ponuđeni rok plaćanja nakon isporuke - 90 dana (ukupan broj bodova: 93,40)
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                     Jozo Ivančević, dr.