Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-11-2118/20-5
Dana, 12.08.2020. god.
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave robe (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda) pod nazivom: "Nabava vatrogasne opreme za DVD  Prozor-Rama", koji je objavljen, dana, 28.07.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-61-3-28/20), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 28.07.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-61-3-28/20) pod nazivom: "Nabava vatrogasne opreme za DVD Prozor-Rama", izabran je sljedeći ponuditelj:
"PASTOR M" d.o.o. Mostar, Put Aluminija b.b. Mostar, sa cijenom ponude u iznosu od: 26.000,00 KM (bez PDV-a).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu predmetne robe.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva.
           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način  definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.