Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-11-2001/20-4
Dana, 06.08.2020. god.
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave robe (sa predviđenom e-aukcijom): "Nabava vatrogasnog vozila za DVD  Prozor-Rama", koji je objavljen, dana, 15.07.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-59-3-27/20), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 42. od 17.07.2020. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 15.07.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-59-3-27/20), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 42. od 17.07.2020. god., pod nazivom:
"Nabava vatrogasnog vozila za DVD Prozor-Rama", izabran je sljedeći ponuditelj /grupa ponuditelja:
"MRM export-import" d.o.o. Ljubuški i "Premier Febeco" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude u iznosu od: 50.000,00 KM (bez PDV-a).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu predmetne robe.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, od kojih je samo jedna (1) prihvatljiva.
            Razlozi za odbacivanje druge ponude kao neprihvatljive obrazloženi su u Zapisniku o radu Povjerenstva, koji je u prilogu ove Odluke.
            Iako je u ovom postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista nije zakazana u skladu sa odredbama čl. 3. st. (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, koje propisuju da se u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa čl. 69. ZJN.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.