Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-34-2161/20-5.1
Dana, 03.09.2020. god.
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini (ponovljeni postupak)", koji je objavljen, dana, 06.08.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-62-3-30/20), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 50 od 14.08.2020. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave i provedene e-aukcije, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 06.08.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-62-3-30/20), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 50 od 14.08.2020. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini (ponovljeni postupak)" za Lot 3. (relacija: Ljubunci-Krančići-Uzdol; Ljubunci-Dobroša-Gmići-Prozor), izabran je sljedeći ponuditelj: "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 186,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu s nižom cijenom za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 3. (relacija: Ljubunci-Krančići-Uzdol; Ljubunci-Dobroša-Gmići-Prozor).
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 3. (relacija: Ljubunci-Krančići-Uzdol; Ljubunci-Dobroša-Gmići-Prozor), ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude od kojih su dvije (2) prihvatljive.
            Razlozi za odbacivanje jedne (1) ponude kao neprihvatljive navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
            U ovom postupku zakazana je i provedena e-aukcija u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Izvješće o provedenoj e-aukciji je u prilogu Zapisnika o radu Povjerenstva).
 
Obzirom na naprijed navedeno RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, sa cijenom ponude u iznosu od: 186,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
2. Ponuditelj: "M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 186,75 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.