Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-11-50/20-4
Dana, 03.02.2020. god.
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2020. godinu, koji je objavljen, dana, 09.01.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-7-3-3/20, Ispravka Obavijesti o nabavi broj: 1025-1-1-7-8-5/20 obj. 14.01.2020. god.; sažetak obje Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 3/20 od 17.01.2020. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 09.01.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-7-3-3/20, Ispravka Obavijesti o nabavi broj: 1025-1-1-7-8-5/20 obj. 14.01.2020. god.; sažetak obje Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 3/20 od 17.01.2020. god.) pod nazivom: "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2020. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj:
"BTG" d.o.o. Tomislavgrad, Kolo b.b., općina Tomislavgrad.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio ekonomski prihvatljiviju ponudu, s većim ukupnim brojem bodova, za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.   
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude.
Sve primljene ponude ispunjavaju formalno-pravne i tehničke uvjete iz tenderske dokumentacije.
            Međutim, jedna (1) ponuda nije prihvatljiva u pogledu ponuđene cijene, jer ponuđena cijena premašuje iznos procijenjene vrijednosti predmetne nabave, a obzirom da u predmetnom postupku nije bilo predviđeno provođenje "E-aukcije", ta ponuda nije mogla biti predmetom dalje ocjene, odnosno bodovanja (detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva, koji je u prilogu ove Odluke).
            Nakon ocjene dviju (2) prihvatljivih ponuda, u skladu sa potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena -70% i rok plaćanja -30%), utvrđena je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
 
1. "BTG" d.o.o. Tomislavgrad
      Ukupna cijena iznosi: 78.840,00 KM (bez PDV-a), ponuđeni rok plaćanja nakon isporuke - 90 dana
      (ukupan broj bodova: 100)
2. "HOLDINA" d.o.o. Sarajevo
      Ukupna cijena iznosi: 83.700,00 KM (bez PDV-a), ponuđeni rok plaćanja nakon isporuke - 60 dana
      (ukupan broj bodova: 85,93)
           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.