Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-27-2015/19-4
Dana, 14.08.2019. godine
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: "Regulacija vodotoka Dragić u mjestu Perići", koji je objavljen, dana, 17.07.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-64-3-30/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 49/19 od 19.07.2019. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 17.07.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-64-3-30/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 49/19 od 19.07.2019. god.) pod nazivom: "Regulacija vodotoka Dragić u mjestu Perići", izabran je sljedeći  ponuditelj:
 "Beton” d.o.o. Prozor-Rama, čija cijena ponude je: 223.325,34 KM (bez PDV-a), PDV (17%)  iznosi: 37.965,30 KM, ukupna cijena sa PDV-om: 261.290,64 KM
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za izvođenje naprijed opisanih radova. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude, od kojih su sve tri (3) prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):         
  1. "Beton" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude: 223.325,34 KM (bez PDV-a),
  2. Grupa ponuditelja: "Đogić" d.o.o. Prozor-Rama i "Izgradnja Tojaga" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 252.002,63 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 10 % , cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 226.802,37 KM,
  3. "Gradinvent" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 237.384,32 KM (bez PDV-a).
                                                                                           
    
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.