Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-27-1417/19-4
Dana, 02.07.2019. godine
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: "Izgradnja vodoopskrbe naselja Naukovići", koji je objavljen, dana, 17.05.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-44-3-17/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 36/19 od 24.05.2019. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 17.05.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-44-3-17/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 36/19 od 24.05.2019. god.) pod nazivom: "Izgradnja vodoopskrbe naselja Naukovići", izabrana je sljedeća grupa ponuditelja:
"Đogić” d.o.o. Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za izvođenje radova u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave  ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude, od kojih su dvije (2) prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj): 
       
1. "Đogić" d.o.o. Prozor-Rama
     Ukupna cijena iznosi: 107.794,41 KM (bez PDV-a), dat popust od 13 %, ukupna cijena sa popustom (bez PDV-a) iznosi: 93.781,14 KM
 
2.  JKP "Vodograd" d.o.o. Prozor-Rama
     Ukupna cijena iznosi: 104.433,65 KM (bez PDV-a).
 
Razlozi za odbacivanje jedne ponude, kao neprihvatljive, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.    
       
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.