Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-16-1964/19-5
Dana, 22.07.2019. god.
 
            Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave usluga izrade Monografije Rama, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda koji je objavljen, dana, 03.07.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-2-60-3-27/19), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 03.07.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-2-60-3-27/19) pod nazivom: "Nabava usluga izrade Monografije Rama", izabran je sljedeći ponuditelj:
            "Grafotisak" d.o.o. Grude, Ul. Blage Zadre 26. Grude.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga.
 
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu s nižom cijenom za nabavu naprijed opisanih usluga u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave usluga ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
  1. "Grafotisak" d.o.o. Grude
  Ukupna cijena iznosi: 30.500,00 KM (bez PDV-a), dat popust od 4 %, cijena sa uračunatim  popustom iznosi: 29.280,00 KM (bez PDV-a);
  1. "Primaprom" d.o.o. Banja Luka
  Ukupna cijena iznosi: 29.560,00 KM (bez PDV-a).
           
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način    definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.