Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-40-1966/19-5
Dana, 18.07.2019. god.
 
            Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2019/2020) – ponovljeni konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 03.07.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-59-3-26/19), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 03.07.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-59-3-26/19) pod nazivom: "Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2019/2020) -ponovljeni postupak", izabran je sljedeći ponuditelj: "TTL" d.o.o. Prozor-Rama, Jaklići 37., općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive (u pogledu ispunjavanja formalno pravnih uvjeta), te je RANG LISTA PRIMLJENIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
  1. "TTL" d.o.o. Prozor-Rama
  Ukupna cijena iznosi: 41.600,00 KM (bez PDV-a),
  1. "PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka
               Ukupna cijena iznosi: 49.280,00 KM (bez PDV-a).
 
            Cijene primljenih ponuda su veće od procijenjene vrijednosti nabave koja iznosi 41.000,00 KM (bez PDV-a), s tim da cijena prvorangirane ponude ne predstavlja znatno povećanje.
 
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu s nižom cijenom za nabavu tražene robe, koja je za iznos od 600,00 KM veća od procijenjene vrijednosti, ali to povećanje nije znatno da bi ugovorno tijelo bilo obvezno postupiti u smislu odredbe čl. 69. st. (2) točka e) ZJN BiH.
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
  
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način    definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.