Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: "Nabava i ugradnja tehničke zaštite i evidencije radnog vremena u objektima zgrade Općine u Prozoru", koji je objavljen, dana, 11.04.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-33-3-12/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 29/19 od 19.04.2019. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 11.04.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-33-3-12/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 29/19 od 19.04.2019. god.) pod nazivom: "Nabava i ugradnja tehničke zaštite i evidencije radnog vremena u objektima zgrade Općine u Prozoru", izabran je sljedeći ponuditelj: "Agencija Kamir" d.o.o. Široki Brijeg.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
          Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva, za izvođenje naprijed opisanih radova. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.  
                      
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.