Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave: "Radovi na sanaciji podova učionica u objektu Srednje škole Prozor", putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 15.04.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-34-3-13/19), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 15.04.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-34-3-13/19) pod nazivom: "Radovi na sanaciji podova učionica u objektu Srednje škole Prozor", izabran je sljedeći ponuditelj: "Đogić" d.o.o. Prozor- Rama, Magistrala b.b., općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za izvođenje radova u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.   
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, od kojih su obe prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA  (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
1.    "Đogić" d.o.o. Prozor-Rama
      Ukupna cijena iznosi: 30.700,07 KM (bez PDV-a), dat popust od 5 %, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 29.165,07 KM.
2.   BK GRADNJA d.o.o. Zenica
      Ukupna cijena iznosi: 30.088,84 KM (bez PDV-a).
 
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način    definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.