Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: "Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)", koji je objavljen, dana, 27.03.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-22-3-10/19, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 24. od 29.03.2019. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 27.03.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-22-3-10/19, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 24. od 29.03.2019. god.) pod nazivom: "Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)", izabran je sljedeći ponuditelj: "Livnoputovi" d.o.o. Livno, općina Livno.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za izvođenje radova u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.   
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude - sve su prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
1. "Livnoputovi" d.o.o. Livno
      Ukupna (jedinična) cijena iznosi: 13.851,65 KM (bez PDV-a),
2. "Putovi" d.o.o. Grude
      Ukupna (jedinična) cijena iznosi: 16.253,35 KM (bez PDV-a),
3. "KTM-Brina" d.o.o. Vinjani-Posušje
      Ukupna (jedinična) cijena iznosi: 24.871,50 KM (bez PDV-a).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
  
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.