Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave: "Rekonstrukcija krova O.Š. Ivan Mažuranić Gračac", putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 28.05.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-48-3-19/19), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 28.05.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-48-3-19/19) pod nazivom: "Rekonstrukcija krova O.Š. Ivan Mažuranić Gračac", izabran je sljedeći ponuditelj:
"BK GRADNJA" d.o.o. Zenica.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za izvođenje radova u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.   
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo šest (6) ponuda, od kojih je pet (5) prihvatljivo, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
 
1.   "BK GRADNJA" d.o.o. Zenica
      Ukupna cijena iznosi: 74.043,21 KM (bez PDV-a), dat popust od 5 %, ukupna cijena sa popustom (bez PDV-a) iznosi: 70.341,05 KM.
2.   " ĐOGIĆ" d.o.o. Prozor
      Ukupna cijena iznosi: 75.353,93 KM (bez PDV-a), dat popust od 5 %, ukupna cijena sa popustom (bez PDV-a) iznosi: 71.586,24 KM.
3.   GD "KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar
      Ukupna cijena iznosi: 84.417,80 KM (bez PDV-a).
4.   "GRADINVENT" d.o.o. Mostar
      Ukupna cijena iznosi: 95.677,00 KM (bez PDV-a), dat popust od 8 %, ukupna cijena sa popustom (bez PDV-a) iznosi: 88.022,84 KM.
5.   "PROMARK" d.o.o. Mostar
       Ukupna cijena iznosi: 95.126,82 KM (bez PDV-a).
 
            Razlozi za odbacivanje jedne ponude, kao neprihvatljive, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način    definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.