Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: "Izgradnja i uređenje Gradske mrtvačnice, II faza", koji je objavljen, dana, 16.05.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-42-3-15/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 36/19 od 24.05.2019. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 16.05.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-42-3-15/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 36/19 od 24.05.2019. god.) pod nazivom: "Izgradnja i uređenje Gradske mrtvačnice, II faza", izabrana je sljedeća grupa ponuditelja:
JKP "Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama i “Nevistić Commerce” d.o.o. Export-Import Tomislavgrad, čija cijena ponude je: 796.194,73 KM (bez PDV-a), PDV (17%)  iznosi: 135.353,11 KM, ukupna cijena sa PDV-om: 931.547,84 KM
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za izvođenje naprijed opisanih radova. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo sedam (7) ponuda, od kojih su tri (3) prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):         
1. Grupa ponuditelja JKP "Vodograd" d.o.o. Prozor-Rama i “Nevistić Commerce” d.o.o. Export-Import Tomislavgrad, sa cijenom ponude: 796.194,73 KM (bez PDV-a),
2. Grupa ponuditelja "Graditelj svratišta" d.o.o. Prozor-Rama i "Gs građenje" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude: 861.642,67 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 3,5%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 831.485,18 KM,
3. "Promark" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 886.111,42 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od  5%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 841.805,85 KM,
 
Razlozi za odbacivanje preostale četiri ponude, kao neprihvatljive, opisani su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave, koji je u prilogu ove Odluke.    
       
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.