Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: "Izgradnja višenamjenske dvorane u mjestu Gračac, općina Prozor-Rama", koji je objavljen, dana, 13.03.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-18-3-7/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 19/19 od 15.03.2019. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 13.03.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-18-3-7/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 19/19 od 15.03.2019. god.) pod nazivom: "Izgradnja višenamjenske dvorane u mjestu Gračac, općina Prozor-Rama", izabran je sljedeći ponuditelj:
JKP "Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama, čija cijena ponude je: 161.620,38 KM (bez PDV-a), PDV (17%)  iznosi: 27.475,46 KM, ukupna cijena sa PDV-om: 189.095,84 KM
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za izvođenje naprijed opisanih radova. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo pet (5) ponuda, sve su prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):         
1. JKP "Vodograd" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude: 161.620,38 KM (bez PDV-a),
2. "Gradinvent" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 179.203,08 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 3%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 173.826,99 KM,
3. G.D. "Konstrukcije" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 177.761,55 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od  1%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 175.983,93 KM,
4. "Beton" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude: 182.570,01 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 2%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 178.918,61 KM,
5.  "Đogić" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude: 206.090,18 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 10%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 185,481,16 KM.
            
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.