Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2019. godinu, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda koji je objavljen, dana, 17.01.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-6-3-4/19), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 17.01.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-6-3-4/19) pod nazivom: "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2019. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj:
            "Antonio Commerce" d.o.o. Mostar, Blajburških žrtava b.b. Mostar.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu s nižom cijenom za nabavu tražene robe u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
1.       "Antonio Commerce" d.o.o. Mostar
  Ukupna cijena iznosi: 41.180,18 KM (bez PDV-a),
2.       "Primaprom" d.o.o. Banja Luka
  Ukupna cijena iznosi: 44.600,00 KM (bez PDV-a), odnosno 42.370,00 KM /bez PDV-a (cijena umanjena za preferencijalni faktor od 5% u svrhu poređenja ponuda, u skladu sa Odlukom o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg).
           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
Jozo Ivančević,dr