Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 72. st. (3) točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u postupku javne nabave goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2018. godinu (ponovljeni konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 17.04.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-27-3-8/18), a nakon što je prvorangirani ponuditelj propustio dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH u roku koji je naveden u T.D., općinski Načelnik  d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju
 
I
U postupku javne nabave robe, ponovljeni konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 17.04.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-27-3-8/18) pod nazivom: "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2018. godinu", dodjeljuje se ugovor drugorangiranom ponuditelju: "EURO PETROL" d.o.o. Prozor-Rama, ponuda broj: 02/04/18 od 26.04.2018. sa ponuđenom jediničnom cijenom u iznosu od: 1,85 KM/l (bez PDV-a), ukupna cijena ponude iznosi: 14.126,60 KM (sa uračunatim popustom, bez PDV-a).
           
II
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude - obje prihvatljive. Dana, 03.05.2018. donesena je Odluka o izboru ponuditelja broj: 01/1-19-843/18-5, kojom je dodjeljen ugovor o nabavi predmetne robe ponuditelju: "TIOIL" d.o.o. Vitez, sa ponuđenom ukupnom cijenom od 12.929,32 KM (sa uračunatim popustom, bez PDV-a).
            Obzirom da prvorangirani ponuditelj: "TIOIL" d.o.o. Vitez nije u roku od tri dana od dana zaprimanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja (točka 2.2 pod a. T.D.), dostavio dokumente iz članka 45. stavak (2) ZJN BiH, kojima dokazuje ispunjenje uvjeta definiranih točkom 2.1 pod a) T.D., ugovorno tijelo u skladu sa odredbama čl. 72. st. (3) točka a) dostavlja prijedlog ugovora ponuditelju čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuditelja, a to je ponuda "EURO PETROL" d.o.o. Prozor-Rama.
III
            Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izboru ponuditelja broj: 01/1-19-843/18-5 od 03.05.2018. god.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način    definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.