Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: "Izgradnja svlačionice na Gradskom stadionu u Prozoru", koji je objavljen, dana, 21.03.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-19-3-5/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 19. od 23.03.2018. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik  d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 21.03.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-19-3-5/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 19. od 23.03.2018. god.) pod nazivom: "Izgradnja svlačionice na Gradskom stadionu u Prozoru", izabran je sljedeći ponuditelj:
"ĐOGIĆ" d.o.o. Prozor, Magistrala b.b. Prozor, općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za izvođenje radova u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.   
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo osam (8) ponuda, od kojih su sve prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
 
1. "ĐOGIĆ" d.o.o. Prozor
      Ukupna cijena iznosi: 214.630,85 KM (bez PDV-a), dat popust od 11%, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 193.361,12 KM
 
2. "PROMARK" d.o.o. Mostar
      Ukupna cijena iznosi: 212.249,76 KM (bez PDV-a), dat popust od 6%, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 199.514,77 KM
 
3.   Grupa ponuditelja: JKP "VODOGRAD" d.o.o. Prozor i "MILIČEVIĆ" d.o.o. Kreševo
      Ukupna cijena iznosi: 200.086,90 KM (bez PDV-a)
 
4. "IG POKVIC" d.o.o. G. Vakuf-Uskoplje
      Ukupna cijena iznosi: 211.188,85 KM (bez PDV-a)
 
5.   Grupa ponuditelja: "Graditelj Svratišta" d.o.o. Prozor-Rama i "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama
      Ukupna cijena iznosi: 227.924,69 KM (bez PDV-a), dat popust od 3%, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 221.086,94 KM
 
6. "GTR" d.o.o. Mostar
      Ukupna cijena iznosi: 239.409,05 KM (bez PDV-a), dat popust od 5%, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 227.438,59 KM
 
7. G.D. "KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar
      Ukupna cijena iznosi: 251.578,76 KM (bez PDV-a), dat popust od 5%, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 238.999,82 KM
 
8. "GPI" d.o.o. Konjic
      Ukupna cijena iznosi: 285.739,80 KM (bez PDV-a)
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr