Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2018/2019) - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 07.05.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-35-3-10/18), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik  d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 07.05.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-35-3-10/18) pod nazivom: "Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2018/2019)", izabran je sljedeći ponuditelj:
"TTL" d.o.o. Prozor-Rama, Jaklići 37., općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu tražene robe.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, od kojih je samo jedna (1) prihvatljiva.
            Razlozi za odbacivanje druge primljene ponude, kao neprihvatljive, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
 
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.