Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

      Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu, koji je objavljen, dana, 03.01.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-1-3-1/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 1. od 05.01.2018. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 03.01.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-1-3-1/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 1. od 05.01.2018. god.) pod nazivom: "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj: "SIČAJA" d.o.o. G. Vakuf-Uskoplje, Pidriš b.b. općina Gornji Vakuf-Uskoplje.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.  
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo četiri (4) ponude, od kojih su tri (3) prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
1. "SIČAJA" d.o.o. G. Vakuf-Uskoplje
      Ukupna cijena iznosi: 74.309,40 KM (bez PDV-a), dat popust od 8%, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 68.364,65 KM
2. "PERIĆ" d.o.o. Ljubuški
      Ukupna cijena iznosi: 78.921,00 (bez PDV-a), dat popust od 12%, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 69.450,48 KM
3. "GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo
      Ukupna cijena iznosi: 74.309,40 KM (bez PDV-a), dat popust od 5,8%, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 69.999,46 KM.
 
            Razlozi za odbacivanje preostale primljene ponude, kao neprihvatljive, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.