Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave radova: "Uređenje prostorija Gradske ljekarne u Prozoru" (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 14.02.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-11-3-10/17), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 14.02.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-11-3-10/17) pod nazivom: "Uređenje prostorija Gradske ljekarne u Prozoru", izabran je sljedeći ponuditelj:
OZ-FD "Ćipa" Prozor-Rama, Rumboci 90. Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu s nižom cijenom za izvođenje naprijed opisanih radova. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude, od kojih su dvije (2) prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
1.  OZ-FD "Ćipa" Prozor-Rama, sa cijenom ponude: 41.200,97 KM (bez PDV-a),
2. "Miličević" d.o.o. Kreševo, sa cijenom ponude: 54.560,80 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 10,91%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 48.606,84 KM.
 
            Razlozi za odbacivanje preostale primljene ponude, kao neprihvatljive, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević,dr