Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2017. godinu (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 06.02.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-9-3-8/17), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o  j e
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 06.02.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-9-3-8/17) pod nazivom: "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2017. godinu",
izabran je sljedeći ponuditelj: "EURO PETROL" d.o.o. Prozor, Kralja Tomislava b.b. Prozor, općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski povoljniju ponudu za nabavu naprijed opisane robe. Obzirom da je kriterij dodjele ugovora "ekonomski najpovoljnija ponuda" (s podkriterijima: cijena 70%, pogodnost lokacije 30%), ponuda izabranog ponuditelja ocijenjena je maksimalnim brojem bodova, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke. 
 
            U predmetnom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude - obje prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
1. "EURO PETROL" d.o.o. Prozor (cijena 70% - ponuđena ukupna cijena bez PDV-a iznosi: 11.748,38 KM sa uračunatim popustom; pogodnost lokacije 30%; ukupan broj bodova 100),
2. "HOLDINA" d.o.o. Sarajevo (cijena 70% - ponuđena ukupna cijena bez PDV-a iznosi: 12.902,82 KM sa uračunatim popustom; pogodnost lokacije 30%; ukupan broj bodova 93,70).
            Način ocjenjivanja ponuda detaljnije je opisan u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
 
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                Jozo Ivančević, dr.