Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2017. godinu, koji je objavljen, dana, 10.01.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-1-3-1/17, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 3. od 13.01.2017. god.; ispravke T.D. objavljene na Portalu 12. i 13.01.2017.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 10.01.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-1-3-1/17, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 3. od 13.01.2017. god.; ispravke T.D. objavljene na Portalu 12. i 13.01.2017.) pod nazivom: "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2017. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj: "SIČAJA" d.o.o. G. Vakuf-Uskoplje, Pidriš b.b. općina Gornji Vakuf-Uskoplje.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.  
 
            U predmetnom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo pet (5) ponuda, od kojih je jedna (1) prihvatljiva, i to: "SIČAJA" d.o.o. G. Vakuf-Uskoplje sa cijenom ponude u iznosu od 71.539,20 KM (bez PDV-a), dat popust od 8,57%, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 65.408,29 KM.
 
            Razlozi za odbacivanje ostalih primljenih ponuda, kao neprihvatljivih, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević