Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga: “Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17 u periodu od potpisivanja ugovora pa do 15.04.2017. godine”, koji je objavljen, dana, 22.11.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-151-3-74/16), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 22.11.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-151-3-74/16), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 90/16 od 02.12.2016. god., pod nazivom: “Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17”,  izabrani su Ponuđači po sljedećim lotovima:
Lot 2.  – ponuđač Kordić d.o.o. Prozor/Rama,  relacije:
R418-Izlaz-Orašac (R23-1-2-3-4-5-6)  10.590 m1, Orašac-Raskrsnica-Škola (4-12-5, 10-11) 326 m1, Vlake-Klanac (3-8.1)      3.121 m1, Klanac-Lučići (8.1-9) 1.827 m1, Vlake-Milasi (2-3.1-4.1-6.1)     1.408 m1, Vlake-Pavličevići-Filipovići (4.1-5.1-30-29) 1.753 m1, Orašac-Lovrići (6-7-8) 1.042 m1, Lovrići-Dubo (8-18)         820 m1, Orašac-Kreše-Ivanike-Dubo (6-19-19.1) 1.963 m1, Orašac-Bulaje-Lovrići (12-17-8) 1.182 m1, R418-Izlaz-Orašac (R23-1-2-3-4-5-6)  posipanje 10.590 m1, Orašac-Proslap-Filipovići (6-20-27-29) 3.855 m1, Proslap-Markešići (20-21-23-24, 23-25)       958 m1, Proslap-Pavlići-Čećuri (21-26) 865 m1, Proslap-Kelesići (27-28)  241 m1, Orašac-Proslap-Filipovići (6-20-27-29)  posipanje 3.855 m1, Filipovići-Donji Kozo-Gornji Kozo-Kordine kuće (29-31-35-38) 4.138 m1, Donji Kozo-Barabani (31-32)  411 m1, Gornji Kozo-Žilići (35-36)  204 m1, R418-Zahum-Sandali-Lokve (R28-80-81-83-84)  3.006 m1, Zahum-Lokve-Džolani (81-81.1) 309 m1, Zahum-Lokve-Ibrahimov Dolac (84-85) 504 m1, Zahum-Lokve-Šarćevići,Radići (84-87) 1.745 m1, R418-Lokve (R24-79) 1.645 m1, R418-Konj Dolac (R27-88)  611 m1, R418-Palež (R418-88.1) 762 m1.
Lot 3. – ponuđač „Kopex Dodig” d.o.o. Čitluk, relacije:
R418-Ripci-Matkovići (R13-1-2) 1.884 m1, Matkovići-Kozare (1-3) 270 m1, Ripci-Šćit-Banušići (R11-9-10-11-14) 3.248 m1, Šćit-Šekelje (11-12) 237 m1, Ripci-Slatina (R9,R10-7-8) 319 m1, Ripci-Gornji Ripci (R12-4-6, R10-4-5) 557 m1, R418-Sopot-R418 (R6-76-R7) 1.336 m1, R418-Bilići (R5-88) 275 m1, R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) 5.790 m1, R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53)        posipanje 5.790 m1, Podbor-Cripalo-Jezero-/kroz selo/ (65-66-72-71-70-68-69-67)    2.034 m1, Podbor-Laguna-Sopot (72-73-71-74) 1.549 m1, Ploča-Beljušići-Čuljci (61-62-64) 665 m1, Ploča-Beljušići-Uložnici (62-63) 378 m1, Ploča-Uložnici-Čurčić (57-60) 110 m1, Ploča-Ramnjaci (57-58) 331 m1, Mluša /kroz selo/ (54-55-56) 754 m1, Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) 5.917 m1, Kovačevo Polje-Kmetaši-Groblje (51-52)      1.186 m1, Maglice-Brdo (47-48) 487 m1, Maglice-Lovačka kuća-Zadnja kuća (49-50) 941 m1, Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) posipanje         5.917 m1, Bukovica-Radinice-Podaniš-Malekini-Orašac (46-45-44-41-39-12) 4.426 m1, Orašac-Malekini (41-42) 599 m1, Orašac-Malekini /drugi pravac/ (39-40) 355 m1.
Lot 5. – punuđač „Beton” d.o.o. Prozor/Rama.
M16.2-Gračac-Trišćani (M34-1-2) 1.569 m1, Gračac-Trišćani II (1-3-4)      876 m1, Gračac-Lovnica (M35-5, M35-31) 556 m1, M16.2-Ustirama (M36-6-7-10) 1.527 m1, Ustirama-Jezero (7-8) 237 m1, Ustirama-Neraji (6-M34) 3.005 m1, Ustirama-Kućani (10-13) 7.537 m1, M16.2-Hudutsko-Tošćanica (M38-15-19-22-23-24)  3.860 m1, Hudutsko-škola (19-20-21) 627 m1, Tošćanica-Grevići (24-25-26) 6.470 m1, Grevići-Džine (25-27) 1.416 m1, Most-Lizoperci (15-16-17)  3.204 m1, Lizoperci-gornje selo (16-18) 696 m1.
 
            Sa izabranim ponuditeljima zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenim Lotovima.
II
            Ponuditelj za Lot 2 iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, dok su ponuditelji za Lot 3 i za Lot 5 izabrani zato što su jedini dostavili ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva za nabavu usluge definisane u točki jedan ove Odluke.  Njihove ponude po navedenim lotovima, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđenih cijena, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.