Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u otvorenom postupku (okvirni sporazum) javne nabave br. 01/1-25-744/16 (Obavijest o nabavi br. 1025-1-3-32-3-22/16 objavljena na Portalu javnih nabava, dana, 24.03.2016. god., a sažetak Obavijesti objavljen u "Sl. glasniku BiH" broj: 21. od 25.03.2016. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle četiri (4) ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, Načelnik Općine Prozor-Rama    d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku (okvirni sporazum) javne nabave radova, koji je objavljen, dana, 24.03.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-32-3-22/16, sažetak Obavijesti objavljen u “Sl. Glasniku BiH” broj: 21. od 25.03.2016. god.) pod nazivom: "Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama", izabran je:  "Putovi" d.o.o. Grude,  kao prvoplasirani na Rang listi prihvatljivih ponuda.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi - izvođenju naprijed navedenih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je zbog najniže cijene ponude, koja je odgovarajuća i tehnički zadovoljavajuća za izvođenje predmetnih radova.
            U predmetnom postupku javne nabave radova ugovorno tijelo je zaprimilo četiri (4) ponude, od kojih su sve prihvatljive, te je                    
RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
 
1. "Putovi" d.o.o. Grude
      Ukupna cijena iznosi: 3.830,37 KM (bez PDV-a);                                                                       
2. "Livnoputovi" d.o.o. Livno   
      Ukupna cijena iznosi: 4.155,88 KM (bez PDV-a);
3. "KTM Brina" d.o.o. Posušje
      Ukupna cijena iznosi: 5.417,58 KM (bez PDV-a);
4.  "HP Investing" d.o.o. Mostar
      Ukupna cijena iznosi: 9.105,10 KM (bez PDV-a).
            
III
 
O ovoj Odluci biti će obaviješteni svi ponuditelji.
 
IV
 
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.