Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u postupku “Izgradnja pristupnih staza i stepeništa u Prozoru” – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda  (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-19-3-10/16 objavljena na Portalu javnih nabava, dana, 18.02.2016. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle tri (3) ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave,  općinski  Načelnik  
d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 18.02.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-19-3-10/16) pod nazivom: "Izgradnja pristupnih staza i stepeništa u Prozoru izabran je:                                 
"GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama, kao prvoplasirani na Rang listi prihvatljivih ponuda.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi  - izvođenju naprijed navedenih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je zbog najniže cijene, koja je odgovarajuća i tehnički zadovoljavajuća za izvođenje predmetnih radova.
            U predmetnom postupku javne nabave radova ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude od kojih su sve prihvatljive, te je
RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
1. "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama,
      Ukupna cijena iznosi:  52.745,43 KM (bez PDV-a) sa uračunatim popustom od 5%,
2.  "Gradinvent" d.o.o. Mostar,
      Ukupna cijena iznosi:  58.639,64 KM (bez PDV-a) sa uračunatim popustom od 20%,
3.  O.Z. - F.D. "Ćipa" d.o.o. Prozor-Rama
      Ukupna cijena iznosi:  79.503,68 KM (bez PDV-a).
III
            O ovoj Odluci biti će obavješteni svi ponuditelji.
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke. 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. St. (5) Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.   Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                         Jozo Ivančević, dr.