Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave ugradnje stolarije za osnovne škole na području općine Prozor-Rama (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 07.03.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-24-3-17/16), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 07.03.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-24-3-17/16) pod nazivom: "Nabava i ugradnja stolarije za osnovne škole na području općine Prozor-Rama", prema sljedećim lotovima:

Lot 1. - Nabava i ugradnja stolarije za Područnu školu u Rumbocima;
Lot 2. - Nabava i ugradnja stolarije za O.Š. “Marka Marulića” u Prozoru;
Lot 3. - Nabava i ugradnja stolarije za O.Š. “Alije Isakovića” u Prozoru;
Lot 4. - Nabava i ugradnja stolarije za O.Š. “Ivana Mažuranića” u Gračacu,

izabran je sljedeći ponuditelj:

Lot 1. - Nabava i ugradnja stolarije za Područnu školu u Rumbocima - "Kristal-Komerc" d.o.o. Konjic,
Lot 2. - Nabava i ugradnja stolarije za O.Š. “Marka Marulića” u Prozoru - "Kristal-Komerc" d.o.o. Konjic,
Lot 3. - Nabava i ugradnja stolarije za O.Š. “Alije Isakovića” u Prozoru - "G.T.R." d.o.o. Mostar,
Lot 4. - Nabava i ugradnja stolarije za O.Š. “Ivana Mažuranića” u Gračacu - "Kristal-Komerc" d.o.o. Konjic.
            Sa izabranim ponuditeljima zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova po naprijed opisanim lotovima.
 
II
            Ponuditelj/-i, iz točke I ove Odluke, izabrani su iz razloga što su dostavili prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za izvođenje naprijed opisanih radova. Ponude izabranih ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjavaju zahtjeve ugovornog tijela (po naprijed navedenim Lotovima), kao i u pogledu ponuđenih cijena, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo trinaest (13) ponuda (za sve Lotove, izuzev za Lot 2., za koji je primljeno 12 ponuda), od kojih su osam (8) prihvatljivih (Lotovi 1.,2., i 4.), odnosno 7 prihvatljivih ponuda za Lot 3., te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
 
LOT 1. - Nabava i ugradnja stolarije za Područnu školu u Rumbocima
1. "Kristal-Komerc" d.o.o. Konjic, sa cijenom ponude: 14.121,88 KM (bez PDV-a),
2. "HDI" d.o.o. Sarajevo, sa cijenom ponude: 15.694,39 KM (bez PDV-a),
3. "Gradnja-Konjic" d.o.o. Konjic, sa cijenom ponude: 16.874,90 KM (bez PDV-a),
4. "GD Konstrukcije" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 20.633,35 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 17%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 17.125,68 KM,
5. "G.T.R." d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 18.938,00 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 8%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 17.422,96 KM,
6. "Niwex" d.o.o. Derventa, sa cijenom ponude: 17.595,00 KM (bez PDV-a),
7. "Visak" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 18.758,00 KM (bez PDV-a),
8. "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude: 21.290,30 KM (bez PDV-a).
 
LOT 2. - Nabava i ugradnja stolarije za O.Š. “Marka Marulića” u Prozoru
1. "Kristal-Komerc" d.o.o. Konjic, sa cijenom ponude: 7.577,64 KM (bez PDV-a),
2. "HDI" d.o.o. Sarajevo, sa cijenom ponude: 8.799,04 KM (bez PDV-a),
3. "Gradnja-Konjic" d.o.o. Konjic, sa cijenom ponude: 9.974,46 KM (bez PDV-a),
4. "GD Konstrukcije" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 11.261,22 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 10%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 10.135,10 KM,
5. "Niwex" d.o.o. Derventa, sa cijenom ponude: 10.480,00 KM (bez PDV-a),
6. "G.T.R." d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 11.480,00 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 8%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 10.561,60 KM,
7. "Visak" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 10.800,00 KM (bez PDV-a),
8. "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude: 20.412,88 KM (bez PDV-a).
 
LOT 3. - Nabava i ugradnja stolarije za O.Š. “Alije Isakovića” u Prozoru
1. "G.T.R." d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 8.885,00 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 8%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 8.174,20 KM,
2. "Kristal-Komerc" d.o.o. Konjic, sa cijenom ponude: 8.524,48 KM (bez PDV-a),
3. "HDI" d.o.o. Sarajevo, sa cijenom ponude: 8.651,25 KM (bez PDV-a),
4. "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude: 9.461,79 KM (bez PDV-a),
5. "Visak" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 9.790,00 KM (bez PDV-a),
6. "GD Konstrukcije" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 10.711,12 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 5%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 10.175,56 KM,
7. "Gradnja-Konjic" d.o.o. Konjic, sa cijenom ponude: 10.606,56 KM (bez PDV-a).
 
LOT 4. - Nabava i ugradnja stolarije za O.Š. “Ivana Mažuranića” u Gračacu
1. "Kristal-Komerc" d.o.o. Konjic, sa cijenom ponude: 19.255,88 KM (bez PDV-a),
2. "HDI" d.o.o. Sarajevo, sa cijenom ponude: 20.959,12 KM (bez PDV-a),
3. "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude: 21.977,76 KM (bez PDV-a),
4. "Niwex" d.o.o. Derventa, sa cijenom ponude: 21.980,00 KM (bez PDV-a),
5. "Gradnja-Konjic" d.o.o. Konjic, sa cijenom ponude: 22.372,00 KM (bez PDV-a),
6. "G.T.R." d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 25.200,00 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 8%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 23.184,00 KM,
7. "GD Konstrukcije" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 27.933,08 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 17%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 23.184,46 KM,
8. "Visak" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 23.240,00 KM (bez PDV-a).
 
            Razlozi za odbacivanje ostalih primljenih ponuda, kao neprihvatljivih, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
  
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
                                                                                                                Jozo Ivančević, dr.