Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave rekonstrukcije instalacija slabe i jake struje u objektu O.Š. "Fra Jeronim Vladić" Ripci (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 19.02.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-20-3-11/16), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 19.02.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-20-3-11/16) pod nazivom: "Rekonstrukcija instalacija slabe i jake struje u objektu O.Š. Fra Jeronim Vladić Ripci",
izabran je sljedeći ponuditelj: "ENERGO" d.o.o. Prozor, Kralja Tomislava 66. Prozor, općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za izvođenje naprijed opisanih radova. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
 
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, od kojih je samo jedna (1) prihvatljiva.
Razlozi za odbacivanje druge primljene ponude, kao neprihvatljive, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
           
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.