Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: “Nabava i isporuka vodomjera”, koji je objavljen, dana, 06.11.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-53-3-41/15), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle tri (3) ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave robe koji je objavljen, dana, 06.11.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-53-3-41/15, sažetak Obavijesti objavljen u “Sl. Glasniku BiH” broj: 87/15 od 16.11.2015. god.) pod nazivom: "Nabava i isporuka vodomjera", izabran je: "Ecoinvest" d.o.o. Mostar , kao prvoplasirani na Rang listi prihvatljivih ponuda.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je zbog najniže cijene, koja je odgovarajuća i tehnički zadovoljavajuća za izvođenje predmetnih radova.
 
            U predmetnom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude od kojih su  dvije (2)  prihvatljive i to:          
1. "Ecoinvest" d.o.o. Mostar, čija cijena ponude iznosi: 167.020,00 KM (bez PDV-a),
2. "Vodoskok" d.o.o. Tomislavgrad, čija cijena ponude iznosi: 180.832,00 KM (bez PDV-a)
 
III
            O ovoj Odluci biti će obavješteni svi ponuditelji.
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
  
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
              NAČELNIK
                                                                                      Jozo Ivančević, dr.