Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave robe, čiji je predmet nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad (sezona 2024/2025), koji je objavljen, dana, 10.04.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-26-3-15/24), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25 od 12.04.2024. god., a nakon završene evaluacije pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
 
I
Nakon okončanog pregleda i ocjene pristigle ponude u otvorenom postupku javne nabave, koji je objavljen, dana, 10.04.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-26-3-15/24), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25 od 12.04.2024. god., pod nazivom: "Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad (sezona 2024/2025)", izabran je sljedeći ponuditelj:
"TTL" d.o.o. Prozor-Rama, Jaklići 37., općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.  
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu, i to: "TTL" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom u iznosu od 81.919,00 KM (bez PDV-a), te stoga ova Odluka ne sadrži rang listu primljenih ponuda.
           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.

                  NAČELNIK
                                                                                                                Jozo Ivančević, dr