Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22) u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda  javne nabave radova: Sanacija poda sportske dvorane O.Š. Marko Marulić u Prozoru, koji je objavljen, dana, 27.06.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-32-3-22/23, a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za javnu nabavu radova, koji je objavljen, dana, 27.06.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-32-3-22/23, pod nazivom: "Sanacija poda sportske dvorane O.Š. Marko Marulić u Prozoru", izabran je sljedeći ponuditelj:
"PAM COLOR" d.o.o. Vitez, Kraljice Katarine 12, 72250 Vitez .
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih radova.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od tri (3) dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio ekonomski povoljniju ponudu, s maksimalnim ukupnim brojem bodova, za nabavu traženih radova u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.  
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je blagovremeno zaprimilo dvije (2) ponude, i to: "PAM COLOR" d.o.o. Vitez i "SPORTNET INŽENJERING" d.o.o. Široki Brijeg.  Naprijed navedene ponude ispunjavaju formalno-pravne, ekonomske i tehničke uvjete iz tenderske dokumentacije.
           
            Nakon ocjene svih primljenih ponuda, u skladu sa potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena -80% i rok izvođenja radova -20%), utvrđena je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
 
1. "PAM COLOR" d.o.o. Vitez
      Ukupna cijena iznosi: 24.759,00 KM (bez PDV-a), ponuđeni rok izvođenja radova - 45 dana (ukupan broj bodova: 100).
 
2. "SPORTNET INŽENJERING" d.o.o. Široki Brijeg      
      Ukupna cijena ponude iznosi: 27.213,71 (bez PDV-a), ponuđeni rok isporuke - 45 dana (ukupan broj bodova: 92,78).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.