Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom): "Asfaltiranje i održavanje lokalnih cesta i ulica s prilazima na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)", koji je objavljen, dana, 08.05.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-22-3-17/23, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 33. od 12.05.2023. god.,), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 08.05.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-22-3-17/23, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 33. od 12.05.2023. god.) pod nazivom:
"Asfaltiranje i održavanje lokalnih cesta i ulica s prilazima na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)", izabran je sljedeći ponuditelj: "Livnoputovi" d.o.o. Livno.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
            Izabrani ponuditelj dužan je u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. ZJN BiH (ukoliko iste nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za nabavu, odnosno izvođenje naprijed opisanih radova.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave radova ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude, sve prihvatljive.
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 06.06.2023. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Izvješće o provedenoj e-aukciji je u prilogu Zapisnika o radu Povjerenstva).
 
Obzirom na naprijed navedeno, RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE
E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
  1. "Livnoputovi" d.o.o. Livno (jedinična cijena ponude: 8.550,00 KM /bez PDV-a)
  2. "Putovi" d.o.o. Grude (jedinična cijena ponude: 8.560,00 KM /bez PDV-a)
  3. "HP Investing" d.o.o. Mostar (jedinična cijena ponude: 15.713,30 KM /bez PDV-a)
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.