Odluka o izboru ponuditelja (Uredski materijali)

Odluka o izboru ponuditelja (Uredski materijali)

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2017. godinu, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 19.01.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-4-3-3/17), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 19.01.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-4-3-3/17) pod nazivom: "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2017. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj:
            "Antonio Commerce" d.o.o. Mostar, Blajburških žrtava b.b. Mostar.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva, za nabavu naprijed opisane robe. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.  5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević,dr