Odluka o izboru ponuditelja (Uredski materijal i toneri)

Odluka o izboru ponuditelja (Uredski materijal i toneri)

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2018. godinu, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 12.01.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-2-3-2/18), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 12.01.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-2-3-2/18) pod nazivom: "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2018. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj:
            "Antonio Commerce" d.o.o. Mostar, Blajburških žrtava b.b. Mostar.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za nabavu tražene robe u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo četiri (4) ponude, od kojih su tri (3) prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
 
1.      "Antonio Commerce" d.o.o. Mostar
  Ukupna cijena iznosi: 29.341,22 KM (bez PDV-a),
2.      "Elkom" d.o.o. Vitez
  Ukupna cijena iznosi: 30.698,20 KM (bez PDV-a),
3.      "Prima Prom" d.o.o. Banja Luka
  Ukupna cijena iznosi: 42.592,25 KM (bez PDV-a).
 
            Razlozi za odbacivanje preostale primljene ponude, kao neprihvatljive, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke. 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način  definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
                                                                                         NAČELNIK
                                                                                                                Jozo Ivančević, dr.