Odluka o izboru ponuditelja (LOT 13. LOT14.)

Odluka o izboru ponuditelja (LOT 13. LOT14.)

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole u školskoj 2016/17 godini u općini Prozor-Rama", koji je objavljen, dana, 04.05.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-52-3-31/16), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 33/16 od 06.05.2016. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 04.05.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-52-3-31/16), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 33/16 od 06.05.2016. god., pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole u školskoj 2016/17 godini u općini Prozor-Rama", po sljedećim lotovima:
Lot 13. (relacija: Maglice-Radinice-Kovačevo Polje) i
Lot 14. (relacija: Ćurići-Ćališi-Prozor; Ćurići-Stara magistrala-Prozor i Ćurići-Ćališi-Prozor /Srednja škola), izabran je ponuditelj:
            JILPP "Beljo-Bus" Prozor-Rama, Mluša, općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenim Lotovima.
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva, za nabavu usluga prijevoza učenika po slijedećim lotovima: Lot 13. i Lot 14.
            Ponuda ponuditelja JILPP "Beljo-Bus" Prozor-Rama, po naprijed navedenim lotovima, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđenih cijena, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.